Stanovy Klubu Čechů a Slováků žijících v Portugalsku

Stanovy Klubu Čechů a Slováků žijících v Portugalsku

Článek 1

Název, sídlo, trvání

 1. Neziskové občanské sdružení přijímá název KČSP – SDRUŽENÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ ŽIJÍCÍCH V PORTUGALSKU a má sídlo v Rua Luís de Camões, Numero 61, Casa Rústica, Venda Seca, Sintra, obec Belas, okres Sintra. Je založeno na dobu neurčitou.
 2. Sdružení má identifikační číslo právnické osoby 510177050 a identifikační číslo sociálního zabezpečení 25101770503.

Článek 2

Cíl

Sdružení má za cíl vyvíjet veškerou činnost přímo nebo nepřímo se vztahující k těmto cílům:

 1. Rozvíjet vzájemnou spolupráci a solidaritu svých členů prostřednictvím organizování činnosti v oblasti vzájemné spolupráce mezi Čechy a Slováky žijícími v Portugalsku a spolupráce mezi nimi a dalšími soukromými a veřejnými subjekty.
 2. Chránit a podporovat zájmy a práva Čechů, Slováků a jejich potomků žijících v Portugalsku v oblasti jejich uplatnění a zlepšení životních podmínek. Přispívat ke společenské a kulturní prestiži Čechů, Slováků a jejich potomků v Portugalsku.
 3. Spolupracovat s obdobnými zahraničními sdruženími nebo uskutečňovat společné informační či vzdělávací iniciativy.
 4. Přispívat k posílení přátelských vztahů a solidarity mezi národy.

Článek 3

Příjmy

Příjmy sdružení jsou zejména:

a) vstupní vklad hrazený členy sdružení,

b) výběr členských příspěvků schválených valnou hromadou,

c) výnos vlastního majetku sdružení a příjmy ze společenských akcí,

d) dary přijaté sdružením,

e) přiznané podpory.

Článek 4

Orgány

 1. Orgány sdružení jsou valná hromada, vedení a kontrolní výbor.
 2. Mandát členů orgánů sdružení je 3 roky.

Článek 5

Valná hromada

 1. Valná hromada se skládá ze všech právoplatných členů sdružení.
 2. Kompetence valné hromady a způsob jejího fungovaní stanovuje portugalský občanský zákoník (čl. 170 a 172-179)
 3. Předsednictví valné hromady se skládá ze 3 členů sdružení (předsedy a dvou tajemníků), kteří mají za úkol řídit schůze valné hromady a vypracovat příslušný zápis.

Článek 6

Vedení

 1. Vedení zvolené valnou hromadou se skládá z 5 členů sdružení.
 2. Vedení řídí činnost, administrativu a finance sdružení a zastupuje sdružení v právních i mimoprávních věcech.
 3. Způsob práce vedení je stanoven v čl. 171 portugalského občanského řádu.
 4. Sdružení se zavazuje dvěma podpisy členů vedení.

Článek 7

Orgány

 1. Kontrolní výbor zvolený valnou hromadou se skládá ze 3 členů sdružení.
 2. Kontrolní výbor má za úkol kontrolovat administrativní a finanční úkony vedení, kontrolovat jeho účty a zprávy a vyjadřovat se ke zvyšování výdajů nebo snižování příjmů.

Článek 8

Přijímání a vyloučení členů

Podmínky přijímání a vyloučení členů, jejich status, práva a povinnosti jsou stanoveny ve vnitřních předpisech schválených valnou hromadou.

Článek 9

Rozpuštění sdružení. Naložení s majetkem.

Po rozpuštění sdružení bude s majetkem sdružení, který není určen a nebyl darován nebo přenechám ke konkrétnímu účelu, naloženo podle rozhodnutí členů sdružení.

Stanovy Klubu si také můžete stáhnout ve formátu PDF.

Napište nám