Sociální pojištění v Portugalsku

Sociální pojištění  je systém, jehož cílem je zajistit základní občanská práva a rovnost příležitostí a podporovat blahobyt a sociální soudržnost všech portugalských občanů i cizinců, kteří pracují či žijí v Portugalsku.

Obecné základy sociálního systému v Portugalsku jsou upravené zákonem č. 4/2007 ze dne 16. ledna.

Portugalský systém sociálního pojištění rozlišuje následující skupiny poplatníků pojištění:
• Zaměstnavatelé
• Zaměstnanci
• Osoby samostatně výdělečně činné
• Členové statutárních orgánů
• Pracovníci v domácnosti
• Poplatníci dobrovolného sociálního pojištění

Zaměstnanci
Zaměstnanci mají obecně nárok na sociální zabezpečení v těchto situacích:
– nemoc
– nezaměstnanost
– rodičovství
– nemoc z povolání
– invalidita
– stáří
– smrt

Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období. Tím je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který pojistné platí. Zaměstnanci odvádějí na sociálním pojištění 11 % z vyměřovacího základu neboli hrubé mzdy.

Zaměstnavatelé
Výše sociálního pojištění, které odvádí zaměstnavatel za zaměstnance, závisí na typu společnosti. Sazby sociálního pojištění pro neziskové organizace jsou nižší. Firmy provozované za účelem zisku odvádějí na sociálním pojištění za své zaměstnance 23,75 % z vyměřovacího základu. Celkem se tedy na sociálním pojištění odvádí 34,75 %.

Zaměstnavatel je zodpovědný za přihlášení nových zaměstnanců k sociálnímu pojištění. Je povinnen informovat Úřad sociálního pojištění (Segurança Social) o přijetí nových zaměstnanců prostřednictvím internetové služby Segurança Social Direta (www.seg-social.pt).

Při přihlášení k sociálnímu pojištění je poplatníkovi přiděleno identifikační číslo sociálního pojištění (NISS).

Zaměstnavatel je povinen platit odvody pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance.

Osoby samostatně výdělečně činné
Běžná sazba sociálního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné je 29,6 %.
Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu stanoveného v tabulce, která rozlišuje 11 příjmových skupin, určených v závislosti na hodnotě Indexu sociální podpory (IAS).

V určitých případech může osoba samostatně výdělečně činná požádat o osvobození od placení pojistného.

Osobám samostatně výdělečně činným je zajištěna ochrana v případě nezaměstnanosti, nemoci, rodičovství, nemoci z povolání, invaliditě, stáří a smrti.

Zdroj: http://www4.seg-social.pt/ (srpen 2014)Na tomto článku pracujeme.