Daně a pracovní právo

Daně z příjmu v Portugalsku

Daň z příjmu fyzických osob
IRS –
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

je silně progresivní a proměnná v závislosti na počtu vyživovaných osob. 

Pokud pracujete v Portugalsku, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Portugalska, v Portugalsku.

Fyzické osoby se zdanitelným příjmem v Portugalsku odvádějí daň v rozmezí od 14,5% do 48% dle výše příjmu, který je rozdělen do 9 kategorií. Dělení daní dle příjmu můžete nalézt ZDE. Autonomní oblasti Madeira a Azory mají nižší daňové sazby, které naleznete tamtéž.

Další informace o daňovém systému v Portugalsku a návod, jak daně platit naleznete ZDE.

Mezinárodní zdanění

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Portugalskem platí od 1. 10. 1997 (Sb. m. s. 275/1997 Sb.m.s.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.

Daň z příjmu právnických osob
IRC –
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas

má standardní sazbu 21 %, přičemž v autonomní oblastech (Madeira a Azorské ostrovy) je snížena na 14,7 %. Snížená sazba 17 % (12,5 % v případě vnitrozemí) se uplatňuje na malé a střední podniky, ale jen na prvních 25 000 EUR zisku. Vysoké zisky podléhají přirážkové sazbě, a to 3 % ze zisku v rozmezí 1,5 až 7,5 mil. EUR, 5 % ze zisku mezi 7,5 a 35 mil. EUR a 9 % ze zisku přesahujícího 35 mil. EUR. Obecní přirážka se vybírá ze zdanitelného zisku sazbou do výše 1,5 % v závislosti na obci, což vede k maximální možné souhrnné sazbě daně ve výši 31,5 %.

Pracovní právo v Portugalsku

Jako člen EU Portugalsko uplatňuje na svém území právní předpisy EU, které umožňují volný pohyb pracovníků. Od roku 2006 nepotřebují občané České republiky v Portugalsku pracovní povolení k podání žádosti o zaměstnání. 

Regulované a neregulované povolání

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Portugalska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. 

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání – uveden u každého jednotlivého povolání v seznamu regulovaných profesí.

Informace o procesu uznávání profesních kvalifikací v Portugalsku jsou dostupné ZDE.

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), více ZDE

V roce 2023 činí minimální mzda 760 EUR, průměrná hrubá mzda v roce 2022 dosahovala 1411 EUR.

Ztráta zaměstnání / ukončení pracovního poměru

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

V Portugalsku se nezaměstnaná osoba se musí zaregistrovat po ukončení pracovního poměru na pracovním úřadě, tzv. Centro de Emprego. 

Online si sjednejte schůzku, na kterou si nezapomeňte vzít OP/cestovní pas. 

Více informací ZDE.

Podpora v nezaměstnanosti

Informace o podmínkách vzniku nároku na dávky v nezaměstnanosti a jejich výši naleznete ZDE.

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

Pokud máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU, obraťte se na IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) a ISS (Instituto da Segurança Social), kde jste registrováni. Exportovat dávky v nezaměstnanosti z Portugalska do jiného státu EU můžete po dobu 3-6 měsíců. Více informací ZDE.

Potvrzení dob sociálního pojištění v Portugalsku – PDU1

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce v Portugalsku, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který potvrzuje doby sociálního pojištění získané v Portugalsku. Tento dokument vystavuje Segurança Social.


V Portugalsku formulář U1 vystavuje ISS – doplňující informace a žádost o formulář U1 je ke stažení zde: http://www.seg-social.pt/estados-da-uniao-europeia/islandia-listenstaina-noruega-e-suica

Žádost zašlete na adresu:

Instituto da Seguranca Social, IP
Unidade de Coordenacao Internacional
Avenida da República, n. 4-6.
1069-062 LISBOA
PORTUGAL

e-mailem : ISS-llnternacionais@seg-social.pt

Další informace získáte zde: https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_cs.htm

Pokud jste registrováni v České republice na úřadě práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané v Portugalsku pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně prostřednictvím ÚP ČR.

Pracovní podmínky

Informace týkající se pracovních podmínek v Portugalsku naleznete ZDE

V Portugalsku je možné vykonávat pracovní činnost od 16 let (s omezením), plně pak od 18 let.

Minimální měsíční hrubá mzda při smlouvě na plný úvazek při všeobecně standardních 12 měsíčních platbách je 886,7 EUR, při portugalských standardních 14 měsíčních platbách to v roce 2023 činilo 760 EUR. Vývoj minimální měsíční hrubé mzdy naleznete ZDE

Minimální mzda v portugalských autonomních oblastech je vyšší, a to 785 EUR na Madeiře a 798 EUR na Azorech.

Minimální mzdy, výplatní termíny, zkušební doba, pracovní doba, nárok na dovolenou, práce o svátcích, i další pracovní podmínky jsou upraveny v pracovněprávní legislativě a v kolektivních smlouvách.

Psaná pracovní smlouva musí obsahovat pracovní pozici, náplň práce, pracovní dobu, plat, místo výkonu práce.

Vyplácení mzdy je obvykle měsíčně, zaměstnavatel je povinen vydat výplatní pásku. 

Mateřská dovolená, příspěvky v mateřství, otcovské dávky

Těhotná žena po dosažení 13. týdne těhotenství pobírá prenatální rodičovské přídavky za účelem kompenzace zvýšených poplatků během těhotenství. Informace týkající se prenatálních přídavků včetně výpočtu peněžité výše podpory naleznete ZDE.

Délka rodičovské dovolené činí 120 – 150 dnů a může být rozdělena mezi matku a otce. Během rodičovské dovolené je pobírán rodičovský příspěvek. Informace týkající se rodičovského příspěvku včetně výpočtu peněžité výše podpory naleznete ZDE.

Více informací o rodičovství naleznete ZDE.

Více informací o různých typech rodinných dávek a pomoci a podmínkách vzniku nároku naleznete ZDE.

Přejato a upraveno z Businnessinfo.cz (naposledy upraveno 13.07.2023) a z uradprace.cz (naposledy upraveno 9. 2. 2023)

Užitečné odkazy:

Velvyslanectví ČR v Lisabonu – Podmínky podnikání v Portugalsku

Úřad práce – Portugalsko 

Business Info – Portugalsko

Pokud jste v textu našli chybu, budeme rádi, když nám zanecháte komentář.

Napište nám