Interní předpisy Klubu Čechů a Slováků žijících v Portugalsku

Interní předpisy Klubu Čechů a Slováků žijících v Portugalsku

Činnost sdružení

1. Při naplňování cílů obsažených ve stanovách sdružení může:

a) provádět činnosti s cílem zlepšit začlenění Čechů, Slováků a jejich potomků do portugalské společnosti,

b) organizovat různé činnosti s cílem pomáhat Čechům a Slovákům a jejich potomkům a zlepšovat jejich životní podmínky,

c) využívat, organizovat a poskytovat českému a slovenskému společenství v Portugalsku všechny zdroje sloužící k objasnění portugalských zákonů a jejich plnění,

d) organizovat informační a vysvětlovací akce s účastí veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů o otázkách postavení cizinců v Portugalsku, jejich práv a povinností, způsobů ochrany v případě diskriminace a zaměstnávání cizinců,

e) spolupracovat s portugalskými a zahraničními institucemi v informačních kampaních určených českému a slovenskému společenství,

f) spolupracovat s veřejnoprávními a soukromoprávními organizacemi při poskytování právní pomoci Čechům a Slovákům v Portugalsku v otázkách mezinárodního práva,

g) poskytovat informace portugalské politické a podnikatelské sféře a hromadným sdělovacím prostředkům sloužící k tomu, aby tyto subjekty upřely pozornost na problémy českého a slovenského společenství v Portugalsku,

h) účastnit se portugalských a mezinárodních projektů týkajících se migrace,

i) spolupracovat s instituty odborné přípravy a usnadňovat zapojení Čechů a Slováků do portugalského pracovního trhu,

j) spolupracovat s veřejnými a soukromými institucemi na zintenzívnění kulturních vztahů Portugalska s Českou a Slovenskou republikou a šíření českého a slovenského jazyka a kultury v Portugalsku,

k) přispívat k výměně politických, kulturních a hospodářských informací mezi Českou a Slovenskou republikou a Portugalskem,

l) vytvářet vzdělávací a společenské strukutry a struktury vzájemné pomoci v oblasti výuky českého a slovenského jazyka.

2. Členové a členské příspěvky

Členy sdružení se mohou stát všechny osoby, které přijmou podmínky stanov a vnitřních předpisů sdružení.

Členství ve sdružení vzniká zápisem do knihy členů na základě odevzdání vyplněného formuláře přihlášky za člena sdružení.

V případě, že členové, kteří zastávají volené funkce, způsobí sdružení svým jednáním hmotnou nebo morální újmu nebo nebudou plnit ustanovení stanov a interních předpisů, budou přechodně zbaveni funkce rozhodnutím vedení do dne konání příští valné hromady.

Osoby zastávající volené funkce a osoby s hmotnou zodpovědností jsou za hmotné škody zodpovědné podle portugalské právní úpravy.

Členství ve sdružení zaniká na vlastní žádost člena podanou písemnou formou.

Členové sdružení uhradí při zápisu vstupní vklad 5€ a budou platit roční členský příspěvek ve výši 12€. Členský příspěvek za běžný kalendářní rok se platí při zápisu do sdružení a v měsíci lednu každého dalšího kalendářního roku. Uvedené částky mohou být aktualizovány na základě rozhodnutí valné hromady.

Členové, kteří ze sdružení vystoupí, nemají nárok na vrácení členských příspěvků.

3. Svolávání valné hromady

Běžná valná hromada se svolává jednou ročně a koná se v měsíci lednu.

Mimořádná valná hromada se svolává na základě rozhodnutí vedení sdružení, na žádost kontrolního výboru nebo na žádost alespoň dvou třetin členů sdružení.

4. Regionální organizace a jiné složky

Sdružení může zakládat regionální organizace a jiné složky.

Regionální organizace mohou být ustaveny na celém území Portugalska v souladu s příslušným rozhodnutím vedení sdružení.

Nejvyššími orgány regionálních organizací sdružení jsou regionální valné hromady.

Rozhodnutí regionálních valných hromad nesmí být v rozporu s rozhodnutími valné hromady sdružení a vedení sdružení.

Vedení regionální organizace je voleno regionální valnou hromadou složenou z členů regionální organizace a tvoří je 3 členové regionální organizace. Mandát členů vedení regionální organizace je 3 roky.

Interní předpisy klubu si také můžete stáhnout ve formátu PDF:  interni_predpisy_2012

Napište nám