Stanovy Klubu Čechů a Slováků žijících v Portugalsku

Stanovy Klubu Čechů a Slováků žijících v Portugalsku

Článek 1

Název, sídlo, trvání

 1. Neziskové občanské sdružení přijímá název KČSP – SDRUŽENÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ ŽIJÍCÍCH V PORTUGALSKU a má sídlo v Rua Luís de Camões, Numero 61, Casa Rústica, Venda Seca, Sintra, obec Belas, okres Sintra. Je založeno na dobu neurčitou.
 2. Sdružení má identifikační číslo právnické osoby 510177050 a identifikační číslo sociálního zabezpečení 25101770503.

Článek 2

Cíl

Sdružení má za cíl vyvíjet veškerou činnost přímo nebo nepřímo se vztahující k těmto cílům:

 1. Rozvíjet vzájemnou spolupráci a solidaritu svých členů prostřednictvím organizování činnosti v oblasti vzájemné spolupráce mezi Čechy a Slováky žijícími v Portugalsku a spolupráce mezi nimi a dalšími soukromými a veřejnými subjekty.
 2. Chránit a podporovat zájmy a práva Čechů, Slováků a jejich potomků žijících v Portugalsku v oblasti jejich uplatnění a zlepšení životních podmínek. Přispívat ke společenské a kulturní prestiži Čechů, Slováků a jejich potomků v Portugalsku.
 3. Spolupracovat s obdobnými zahraničními sdruženími nebo uskutečňovat společné informační či vzdělávací iniciativy.
 4. Přispívat k posílení přátelských vztahů a solidarity mezi národy.

Článek 3

Příjmy

Příjmy sdružení jsou zejména:

a) vstupní vklad hrazený členy sdružení,

b) výběr členských příspěvků schválených valnou hromadou,

c) výnos vlastního majetku sdružení a příjmy ze společenských akcí,

d) dary přijaté sdružením,

e) přiznané podpory.

Článek 4

Orgány

 1. Orgány sdružení jsou valná hromada, vedení a kontrolní výbor.
 2. Mandát členů orgánů sdružení je 3 roky.

Článek 5

Valná hromada

 1. Valná hromada se skládá ze všech právoplatných členů sdružení.
 2. Kompetence valné hromady a způsob jejího fungovaní stanovuje portugalský občanský zákoník (čl. 170 a 172-179)
 3. Předsednictví valné hromady se skládá ze 3 členů sdružení (předsedy a dvou tajemníků), kteří mají za úkol řídit schůze valné hromady a vypracovat příslušný zápis.

Článek 6

Vedení

 1. Vedení zvolené valnou hromadou se skládá z 5 členů sdružení.
 2. Vedení řídí činnost, administrativu a finance sdružení a zastupuje sdružení v právních i mimoprávních věcech.
 3. Způsob práce vedení je stanoven v čl. 171 portugalského občanského řádu.
 4. Sdružení se zavazuje dvěma podpisy členů vedení.

Článek 7

Orgány

 1. Kontrolní výbor zvolený valnou hromadou se skládá ze 3 členů sdružení.
 2. Kontrolní výbor má za úkol kontrolovat administrativní a finanční úkony vedení, kontrolovat jeho účty a zprávy a vyjadřovat se ke zvyšování výdajů nebo snižování příjmů.

Článek 8

Přijímání a vyloučení členů

Podmínky přijímání a vyloučení členů, jejich status, práva a povinnosti jsou stanoveny ve vnitřních předpisech schválených valnou hromadou.

Článek 9

Rozpuštění sdružení. Naložení s majetkem.

Po rozpuštění sdružení bude s majetkem sdružení, který není určen a nebyl darován nebo přenechám ke konkrétnímu účelu, naloženo podle rozhodnutí členů sdružení.

Stanovy Klubu si také můžete stáhnout ve formátu PDF.

Zanechte nám tu odpověď

Pro zveřejnění komentáře se musíte přihlásit.